Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Op verboden voorwerpen kan in het strafrecht beslag worden gelegd.

Executoriaal Beslag Zesde afdeling A Van conservatoir beslag op schepen art. Vierde afdeling Van executie tot afgifte van roerende zaken die geen registergoederen zijn art. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen en soorten van beslag. Klager en deken niet-ontvankelijk in klacht respectievelijk dekenbezwaar wegens tijdsverloop. Een civielrechtelijk beslag wordt gelegd door een deurwaarder. Eerste afdeling Rechtspleging in andere zaken dan scheidingszaken art. Vierde afdeling Van conservatoir beslag onder derden art. Achtste afdeling Van conservatoir beslag tegen schuldenaren zonder bekende woonplaats in Nederland art.

Het onroerend beslag geeft recht op een al dan niet bijkomende hypothecaire inschrijving. Nu hadden we voorheen een minnelijke schikking geprobeerd maar 1 schuldeiser weigerde mee te werken. Vijfde afdeling Van conservatoir beslag onder de schuldeiser zelf art. Vijfde afdeling Van de verdeling van de opbrengst van de executie art. Zevende afdeling Van conservatoir beslag tot afgifte van zaken en levering van goederen art. Ontbinding van een geregistreerd partnerschap art. De rechter kan beslissen dat de eisende partij een bedrag moet storten in de consignatiekas van de rechtbank voor het geval het beslag achteraf onterecht blijft, en de eisende partij wordt veroordeeld tot schadevergoeding. Zesde afdeling B Van conservatoir beslag op luchtvaartuigen art.

Op verboden voorwerpen kan in het strafrecht beslag worden gelegd. Dit geldt bijvoorbeeld voor wapens waar geen vergunning voor aanwezig is. Een beslag is een maatregel waarbij een voorwerp of zakelijk recht wordt ontnomen. Eerste afdeling Van de zaken aan hooger beroep onderworpen art. Derde afdeling Van conservatoir beslag op aandelen op naam, en effecten op naam die geen aandelen zijn art. Vierde titel Van middelen tot bewaring van zijn recht art.

Het Belgische gerechtelijk wetboek voorziet nog een speciale regeling voor beslag op de oogst. Anders wordt expliciet aangegeven voor welk van beide landen iets van toepassing is. Van een verhaalsbeslag wordt gesproken indien de van een schuldenaar gewenste prestatie uit betaling van een geldsom bestaat. Deze pagina is het laatst bewerkt op 25 sep 2007 om 10 14. Voor conservatoir beslag is geen vonnis nodig, maar wel toestemming van de rechter.

Er bestaat een groot aantal verschillende typen beslagen. Eerste afdeling Van de zaken aan cassatie onderworpen art. Nu het volgende een schuldeiser die schriftelijk akkoort heeft gegeven voor de minnelijke schikking dreigt ons nu met een inbeslagname van de inboedel. Zesde titel Prorogatie van rechtspraak aan het gerechtshof art. Zesde afdeling Van conservatoir beslag op onroerende zaken art. Van 1992 tot 1995 waren Y en Z beiden statutair directeur van B. Een beslag op roerende zaken omvat een beslag op roerende zaken, dus kortom alle voorwerpen die eigendom zijn van de geexecuteerde of gedaagde.