Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Openbare verkopen; afwijking op artikel 72 van de wet op de handelspraktijken.

Voornoemde ambtenaren kunnen in dit geval ter plaatse mondeling verbieden tot de verkoop van de producten opgenomen in het proces-verbaal over te gaan of de stopzetting van deze verkoop bevelen. Op de tweede zitdag stelt meneer Peeters nog eens 4. Op het moment van de toewijzing is de verkoop gesloten. Hier selecteert u welke type vastgoed u wilt bekijken. De openbare verkopen mogen enkel gehouden worden in lokalen die hiervoor uitsluitend zijn bestemd, behoudens afwijkingen die, bij noodzaak, worden toegestaan door de Minister of door de hem daartoe aangewezen ambtenaar.

De gegevens over het voorafgaande jaar verschijnen ongeveer halfweg het jaar in de NIS-publicatie 'Verkopen van onroerende goederen'. Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Na deze maand moeten verwijlintresten betaald worden. De kosten van de aankoop moeten ten laatste de volgende dag betaald worden. Bij de bijzondere opdrachten worden inboedels, verloren voorwerpen of bromfietsen verkocht. De grondprijs is een belangrijk gegeven omdat grond uiteraard een onmisbare productiefactor is voor de landbouw, in Vlaanderen bovendien een schaarse productiefactor.