Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Private stichtingen met activa die meer bedragen dan 25.

Aansprakelijkheid Stichting In principe volstaat het voor de private stichting om een vereenvoudigde boekhouding te voeren. Fernand Collin naar wie de Collin-prijs is genoemd, werd geboren op 18 december 1897 in Antwerpen. Indien deze voorwaarden vervuld zijn worden de personen die de verbintenis aangegaan hebben bevrijd van de persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid. Na de voordrachten werd ruimte voorzien voor vragen en antwoorden. Private stichtingen met activa die meer bedragen dan 25. Sommige akten, stukken en beslissingen moeten ook bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. De prijs wordt toegekend na beraadslaging door een jury bestaande uit minimum vijf leden.

Kleine VZW's mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren die tenminste betrekking heeft op de mutaties in contant geld of op de rekeningen. Tenminste drie onder hen moeten deel uitmaken of hebben uitgemaakt van het academisch korps van een Belgische universitaire instelling. Om een gift te kunnen ontvangen onder levenden of bij testament is een voorafgaande machtiging van de Koning vereist indien de waarde ervan hoger is dan 100. Indien geen van de kandidaten de volstrekte meerderheid behaalt, wordt de prijs toegekend aan de kandidaat die in de tweede stemronde de relatieve meerderheid behaalt. Een groepering van werkgevers is een vennootschap die het gebruik van tijdelijke gemeenschappelijke handenarbeid tot doel heeft waardoor de kosten voor deze handenarbeid verdeeld worden onder de leden van de groepering.