Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Raadsbesluit met regels over heffing en invordering van belastingen en rechten.

Belasting Schulden Overzicht van de bezittingen activa en het eigen en vreemd vermogen passiva. Ontslag aanzeggen en zorg dragen voor vervanging behoren tot de mogelijkheden. Overeenkomst waarbij overheden en eventueel bedrijven afspraken maken over de gezamenlijke financiering van een investering. Beraadslaging over de begroting en de vaststelling ervan door de raad. Aanpassing van het gemeentefonds aan de Rijksbegroting volgens het principe “samen de trap, samen de trap af”.

Verplicht onderdeel van de beleidsbegroting met uitgangspunten voor de grondexploitatie. Als er sprake is van wanbeheer kan de directeur of eigenaar van de onderneming wel hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Deze werden gevonden bij de Hollandse burgerij, en wel in de vorm van de zogenaamde \lquote quotisati\'ebn. Biedt per programma inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd; de wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken en de gerealiseerde baten en lasten. Kan dienen om pieken en dalen in de lasten op te vangen bijvoorbeeld een voorziening groot onderhoud. Buffer in het gemeentefonds om schommelingen in de uitkering aan de gemeenten te dempen. Informatie van het college aan de raad over of en hoe de gestelde doelen zijn gerealiseerd en wat dit heeft gekost.

De noodzakelijke schuld betreft de hypotheekschuld die resteert na aftrek van het overige vermogen. Heffingen door een overheid met specifieke tegenprestatie, bijvoorbeeld het ophalen van huishoudelijk afval. De inkomsten en uitgaven toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en niet het jaar waarin de feitelijke betalingen plaatshebben. Zolang de lopende rente daadwerkelijk werd betaald en de hoofdschuld geleidelijk gedelgd, bleef het krediet van Holland hoog. Het alleenrecht van de raad om het college de bevoegdheid te geven voor het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen.

Een oproep van de raad als de motie is aangenomen! aan het college iets te doen of te laten. Postorderbedrijven bezorgen de bestelling thuis en u kunt in termijnen betalen. Dit is het resultaat vóór bestemming plus de stortingen in of onttrekkingen aan de reserves. Organisatiekosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de producten van de organisatie. Als u keuzes moet maken in uw budget, geef deze betalingen dan prioriteit. Kans op financiële tegenvallers als gevolg van interne of externe omstandigheden.