Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Regeling waarbij een hypotheek wordt opgevijzeld met een renteloze, aflossingsvrije lening.

Contract Aflossingsvrije Renteloze Geldlening Via maatwerkafspraken in het huurcontract wordt afgesproken welke diensten de verhuurder wel en niet levert. Schip dat permanent of nagenoeg permanent wordt gebruikt en waarin wordt gewoond. Contract waarin aannemers elkaar over en weer verplichten overeengekomen inschrijfcijfers bij de opdrachtgever in te dienen en daarvan niet meer af te wijken. Grens aan de koopsom of huurprijs die bepaalt of de gemeente op grond van de Woonruimtewet is bevoegd het betrekken van een woning aan een vergunningstelsel te onderwerpen. Onderhoud dat in een contract tussen een opdrachtgevende en uitvoerende partij is vastgelegd. Experimentele projecten waarbij een beperkt aantal gemeenten 25 meer beleidsvrijheid krijgt om botsende belangen van economische druk en milieuaspecten te beheersen. Dagelijks en planmatig onderhoud waarvan de kosten conform wettelijke en contractuele regelingen voor rekening komen van de verhuurder, respectievelijke eigenaar. Bedrag dat een nieuwe huurder als waarborg moet betalen bij ondertekening van het huurcontract. Hiermee wordt beoogd daaromheen gelegen geluidsgevoelige gebieden te beschermen tegen geluidsoverlast door voldoende afstand te houden of door afschermende maatregelen. De prijs die bij huur en verhuur is verschuldigd voor het enkele gebruik van een gebouwd onroerend goed of een gedeelte daarvan.

Contract waarin prestatie-eisen voor wederzijdse partijen zijn vastgelegd. Oorspronkelijke investeringskosten onder aftrek van afschrijvingen. Aannemingscontract waarin is vastgelegd dat het bouwwerk bij oplevering sleutelklaar of kant en klaar is.

Mogelijkheid om een woning in gebruik te nemen zonder vergunning van de overheid. Vorm van centrale verwarming waarbij alle woningen in één woningblok warmte krijgen vanuit een ketelhuis. Bepaling in een overeenkomst waarbij de partijen schriftelijk overeenkomen eventuele geschillen naar aanleiding van de overeenkomst met uitsluiting van de gewone rechter ter beslechting voor te leggen aan arbiters. Reglement dat de vormen van aanbesteding voorschrijft en per vorm aangeeft volgens welke procedure de aanbesteding moet verlopen en welke eisen kunnen worden gesteld aan de diverse betrokkenen Uniform Aanbestedings Reglement. Deze wet is onder meer het kader voor de toewijzing van vrijkomende woonruimte. Maatschappij die onder andere woningen financiert en uit dien hoofde de woningen in eigendom heeft en exploiteert met het doel gelden zo waardevast en rendabel mogelijk te beleggen. Onderhoud dat zich in hoofdzaak beperkt tot het grondig schoonmaken van de woning. Woningbouw in één, twee of drie bouwlagen of eengezinswoningen.