Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Schuldeiser jegens Schuldenaar rechtsmaatregelen treffen.

Schuldeiser jegens Schuldenaar rechtsmaatregelen treffen. Een heel apart hoofdstuk van eerlijk of oneerlijk staatsgedrag, is de economische en fiscale politiek. De hoofdelijke borg die een aanspraak op de borgtocht niet betwist, moet de schuldeiser betalen binnen de zestig dagen na het verstrijken van de in het eerste lid bedoelde termijn. Schuldenaar van de betreffende verplichting zal kwijten. Een schuldeiser is iemand die een vordering van één of meerdere personen heeft ontvangen.

Door de schuld te betalen, treedt hij zelf in de plaats van de oorspronkelijke schuldeiser en kan hij van de schuldenaar de betaalde bedragen terugeisen. Ook al merkt de gewone man en het gerecht daar niets van. De hoofdelijke borg die een aanspraak op de borgtocht niet betwist, moet de schuldeiser betalen binnen de zestig dagen na ontvangst van deze aanspraak. Dit kan het geval zijn van het OCMW, die een periodieke schuld heeft tegenover de consument.

Het lijkt niet gepast het telefoonnummer van de schuldeiser te vermelden in de ingebrekestelling gericht aan de schuldenaar. Meestal zijn aan de vestiging van een waarborg bepaalde kosten verbonden. Hij verkrijgt dezelfde rechten als de oorspronkelijke schuldeiser en kan een beroep doen op alle zekerheden die de eerste schuldeiser bedongen had. De Rechter zal dan oordelen of hij ze al dan niet aan u toekent.

Net zoals bij de overschrijving, kan iedereen hierop een beroep doen, mits er een overeenkomst is tussen een schuldeiser, een schuldenaar en de bank. Doorheen het jaar worden nog diverse bijeenkomsten georgani­seerd. Naast de oneerlijkheid van de staat, is er ook het regelrechte machtsmisbruik van de administratie en de overheden, en het slechte voorbeeld van de doodstraf. Als de borg betaald heeft zonder de schuldenaar daarvan in kennis te stellen en deze een tweede maal betaald heeft. Summiere rechtspleging van invordering Wijziging artikelen 1338 e.