Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Schuldenaar van de betreffende verplichting zal kwijten.

Schuldenaar Hij verstuurt deze berekening aan de schuldenaar bij een ter post aangetekende brief met bericht van ontvangst. De aanvrager moet een schuldvordering hebben, die aan de onder punt C. De verschillende waarborgen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Een wasmachine en strijkijzer voor onderhoud van het linnen.

De beslagrechter doet uitspraak bij voorrang boven alle andere zaken, zowel in aanwezigheid als bij ontstentenis van de partijen. In de uitoefening van hun ambt kunnen de in § 1 bedoelde ambtenaren de bijstand van de politie vorderen. Voorwerpen die noodzakelijk zijn voor mindervalide gezinsleden. Hij bezorgt een kopie van de berekening aan de kredietinstelling. In geval van toepassing van artikel 12, wordt het in § 1 bedoeld proces-verbaal pas toegezonden aan de procureur des Konings, wanneer aan de waarschuwing geen gevolg is gegeven.