Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Successierecht wordt geheven bij de vererving van de nalatenschap.

Successierecht Successierecht wordt geheven bij de vererving van de nalatenschap. De nieuwe successiewet zal daar slechts enige verbetering in brengen. De tarieven voor het schenkingsrecht en successierecht zijn gelijk, de vrijstellingen verschillen. Wie daarvan wil afwijken, kan een testament laten opstellen. Het vermogen kan dan een generatie overslaan en wordt bij overlijden van de kinderen niet belast met successierecht. In de praktijk komt het erop neer dat de kinderen hun vordering kunnen omzetten in eigendom, als de overgebleven ouder hertrouwt, of als de overgebleven echtgenoot niet de ouder is van de kinderen. Het is mogelijk dat u na het overlijden van een erflater successierecht moet betalen. Voor kinderen van 23 jaar of jonger geldt een ruimere vrijstelling. Ieder jaar worden de cijfers in de Successiewet gecorrigeerd met een inflatiecorrectie.

In elk geval is de doodbelasting voor de staatskas niet zo essentieel, dat ze het eeuwige leven verdient. Wie zijn erfenis wil verdelen onder vrienden spekt vooral de fiscus. Die belasting eerder opheffen kan ook, maar dat vergt extra ingrepen bij andere uitgaven. Niet alleen schenkingen aan kinderen, maar ook aan kleinkinderen kunnen interessant zijn met name als de kinderen het vermogen zelf niet nodig hebben. Grootouders kunnen bijvoorbeeld kiezen voor het ik-opa-testament.

Voor ongehuwd samenwonenden gelden strengere regels. Hij of zij mag ook de nalatenschap afwikkelen en legaten uitkeren. Geadopteerde kinderen worden nog steeds beschouwd als gewone kinderen. Dat maakt het mogelijk vermogen tegen een gunstiger tarief na te laten door kinderen erfgenaam te maken, waarbij die erkennen een schuld te hebben bij hun kinderen ofwel de kleinkinderen.

Pleegkinderen, oftewel kinderen die om wat voor reden dan ook opgenomen worden in een gezin, gelden voor het erfrecht niet als eigen kinderen en zijn dus geen wettige erfgenamen. Hoe beter je aan deze criteria voldoet, hoe meer je naar de vrijstelling en de lagere percentages toegroeit. Zo moeten partners die de laatste vijf jaar voor het overlijden van een van beiden konden kiezen voor het fiscaal partnerschap, dat ook daadwerkelijk hebben gedaan. Deze executeur testamentair mag alles, met name verdelen. De cijfers voor het schenkingsrecht 2007 zijn vastgesteld. Andere landen in Europa schaften fiscale heffingen na overlijden af.