Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Tenzij de wetgever bedoelde dat de beëindiging van de dienstbetrekking, na faillissement, niet inhield dat de werknemer nog arbeidsprestaties heeft verricht onder gezag van de curator.

De sluiting van het faillissement stelt een einde aan de opdracht van de curators, behalve wat de uitvoering van de sluiting betreft, en houdt een algemene kwijting in. De wens moet zich meer daadwerkelijk concretiserend uiten. De dossiers welke de curators na het faillissement hebben aangelegd, dienen zij volgens de bepalingen eigen aan de balie te bewaren. De dagvaarding in faillissement vermeldt chronologisch de data van inschrijving van de woonplaats van de koopman, of, indien het een rechtspersoon betreft, van de zetel, over de laatste twaalf maanden en één dag. Het komt weinig verantwoord voor deze kosten ten laste te leggen van de curator die, in de gegeven hypothese, een ontoereikend actief heeft. Hij is het immers die het faillissement in het belang van alle schuldeisers beheert en afwikkelt.

Schorsing voorzover er vonnis is dat verkoop toelaat voor overschrijving beslag art 1621 Ger. En waarbij trouwens dient bepaald te worden of de « eenvoudige meerderheid » deze is van de aanwezige schuldeisers van de vergadering, dan wel, de meerderheid van de ingeschreven schuldeisers. De schuldeisers of de gefailleerde die menen dat hun rechten benadeeld worden door een voorgenomen verkoop van activa kunnen de rechtbank van koophandel vragen de verkoop te verbieden in zoverre die kennelijk indruist tegen hun belangen. Het lijkt echter even consequent daarbij, als in artikel 80, laatste lid, dat het sluitingsvonnis daarbij hem dan ook een algemene kwijting geeft. Het is derhalve aangewezen dat de curator de gefailleerde enigszins wegwijs maakt in zijn nieuwe toestand. In de gevallen waarin hij zulks niet doet, dient hij zondermeer als niet-verschoonbaar beschouwd te worden. Artikel 74, § 1, stelt dat de curators kunnen overgaan tot vereffening van het faillissement, zodra alle schuldvorderingen definitief werden aanvaard of verworpen door een, zelfs bestreden, uitvoerbare beslissing.

Bedoeld worden waarschijnlijk de schuldeisers die een bijzonder voorrecht laten gelden, en niet de schuldeisers met een algemeen voorrecht op de roerende goederen. De schuldeisers weten derhalve dat de gefailleerde mogelijk nog verschoonbaar zal worden verklaard. De gefailleerde wordt op die vergadering behoorlijk opgeroepen en kan er gehoord worden nopens de vereffening van de boedel. Het enige relevante van dit artikel is derhalve de productie van een lijst. Dit amendement wil de leesbaarheid van de tekst bevorderen.