Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Van deze verbodsbepalingen kan de Koning geen ontheffing verlenen.

Wegens het uitermate belangrijk karakter van het huwelijksstelsel en al zijn gevolgen, is het aanbevolen tijdig een notaris te raadplegen. De procedure voor een dergelijke uittreding wordt eveneens in de statuten bepaald. Door mijn ervaring met de ziekte van mijn vader ben ik alles meer gaan relativeren. De statuten kunnen de bevoegdheden echter ook beperken. Dit kan een vast bedrag zijn, een gedeelte van de winst of een combinatie van de twee. Bekwame mensen zoals rechters en notarissen zijn er om u te helpen uw problemen op te lossen. De statuten van een vennootschap bevatten bepalingen over de uitsluiting en uittreding van vennoten.

Volgens de traditie wordt het huwelijk voltrokken in de parochiekerk van het meisje. De oprichters of de vennoten mogen ook echtgenoten zijn art. Van deze verbodsbepalingen kan de Koning geen ontheffing verlenen. Dit kan desgevallend een nefaste invloed hebben voor de successierechten. Je kan sommige regels van het stelsel uitsluiten of aanpassen. Op het ogenblik dat een echtpaar in het huwelijk treedt, beloven zij met elkaar lief en leed te delen. In dat geval moet de algemene vergadering binnen 2 maanden bijeenkomen, beraadslagen en beslissen over de ontbinding van de vennootschap of over andere maatregelen.

De verzending van het aanslagbiljet doet, in hoofde van de geadresseerde, de termijn voor bezwaar, bepaald in artikel 371, lopen. De vennoten bepalen de vergoeding op de jaarlijkse algemene vergadering. In het eerste lid de streepjes vervangen door cijfers 1║, 2║, . Overigens wordt de gezinswoning bij dit alles in haar geheel beschermd. Voorwaarde is dat deze beperking van toepassing is op iedere aandeelhouder.