Schuldeisers

Hoe je ze te vriend ťn buiten de deur houdt!

schulden
Vanaf het tweede kalenderjaar dat volgt op de scheiding, vervalt de mogelijkheid van een invordering op de inkomsten van de andere echtgenoot.

Tweede Inkomen Voor de tweede stap pleit de Internationale Arbeidsorganisatie voor decent werk, decent loon, echte sociale bescherming en sociale dialoog. Deze regel is eveneens van toepassing bij gezamenlijke aankoop door een naakte eigenaar en een vruchtgebruiker, waarbij de naakte eigenaar als koper-investeerder beschouwd wordt. Vanaf het tweede kalenderjaar dat volgt op de scheiding, vervalt de mogelijkheid van een invordering op de inkomsten van de andere echtgenoot. De heer Brotcorne stelt voor een stap verder te gaan en een tijdslimiet op te leggen. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Een zelfstandig student wordt altijd gelijkgesteld met een kotstudent. De prijs wordt vastgesteld bij aanvaarding van het financieel plan van een project door de raad van bestuur onder voorbehoud van de goedkeuring van de regering zoals opgenomen in artikel 13. Bij openbare verkoop moeten de voorwaarden eveneens in het bestek van openbare verkoop vermeld worden. Ze inspireren zich allemaal aan eenzelfde tijdsgeest.

In mijn ogen minimalistische voorstellen maar ze zouden ons al flink vooruit kunnen helpen. De vertegenwoordiger van de minister van FinanciŽn merkt op dat de amendementen volledig tegemoetkomen aan de technische bezwaren die de administratie ten aanzien van het wetsvoorstel had geformuleerd. Vandaar kan de minister de tekst, na amendering, volledig aanvaarden. De bepalingen opgenomen in de voormelde akten zijn tegenstelbaar ten opzichte van elke bevoorrechte of hypothecaire schuldeiser. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van het verslag.