Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Vermogensrechtelijk is de licentie niet gedefinieerd.

Algemeen Vermogensrecht Olthof, Compendium van het Nederlands vermogensrecht, 4e druk, nrs 496 en 108. Wil de curator niet nakomen, dan speelt hetzelfde dilemma als bij het basistype van de licentie. Er is slechts een feitelijke beschikking over niet algemeen beschikbare kennis of vaardigheden.

Vermogensrechtelijk is de licentie niet gedefinieerd. Kan de nieuwe rechthebbende hem daarvan afhouden? Ik vraag me het af. Voorts kunnen partijen bepalen wat tussen hen als toerekenbare tekortkoming te gelden heeft. Een onoverdraagbaar recht wordt door het faillissement dus niet alsnog overdraagbaar. Voorzover de Faillissementswet of een enkele verspreide wetsbepaling46 c. De gevolgen bij faillissement zijn daarom die verbonden aan het basistype. Dat geldt natuurlijk net zozeer ingeval 37 Fw toepassing mist doordat de licentienemer reeds volledig gepresteerd heeft.

Heeft ieder van partijen nog te presteren, dan stelt de licentiegever de curator de termijn van 37 Fw. Is een dergelijk beding er niet, dan heeft de licentiegever te bezien of art 37 Fw toepasselijk is. Voor een volledig overzicht, zie Wentink, verspreid in a. Aan de zijde van de licentienemer zal dat meestal goed bepaalbaar zijn.

Merkenwet gaat op zijn minst een stuk die kant uit. Dit, alsmede het intreden van de gevolgen van niet nakomen bij uitblijven van de zekerheid, is m. Moederrecht en licentie vallen dan niet te onderscheiden. Dat doet de overeenkomst in de regel, zie hiervoor onder 2. In tegenstelling tot partijen kan de wet aan afgesplitste rechten zeker goederenrechtelijk effect geven.