Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Voordat de vrijstelling wordt verleend, kunnen belanghebbenden hun mening geven.

Vrijstelling Het kabinet wil dat mannelijke militairen met kinderen onder de vijf jaar net als hun vrouwelijke collega's vrijstelling kunnen krijgen voor buitenlandse missies. Voor kleine ingrepen bijvoorbeeld een extra schuurtje bij een boerderij geldt een kortere procedure dan voor grote projecten zoals een industrieterrein. Voordat de vrijstelling wordt verleend, kunnen belanghebbenden hun mening geven. Omdat dit geregeld is in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt dit wel de artikel 19-procedure genoemd. Burgemeester en wethouders beslissen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag om vrijstelling of de aanvraag wel of niet wordt toegewezen. De Tweede Kamer heeft nu een motie aangenomen die dat mogelijk maakt. Binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag beslist de gemeenteraad of het college of zij meewerkt aan de vrijstelling.

De vrijstelling voor een specifiek project is opgenomen in artikel 19 van de Wet op de ruimtelijke ordening Wro. Voornaamste verschil met de korte procedure is dat goedkeuring aan de provincie moet worden gevraagd. De vrijstelling voor onderwijs in dans ziet op onderwijs in alle dansvormen. Tijdens deze termijn kan iedereen zijn bezwaar zienswijze kenbaar maken. Onderwijs in aerobic valt niet onder deze vrijstelling. De Eerste Kamer heeft 17 oktober ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Wro. Staatssecretaris Van der Knaap heeft nog niet gereageerd op de motie, maar liet eerder dit jaar al wel weten dat militairen de kans zouden moeten krijgen hun jonge kind op te voeden.

Als de gemeente vasthoudt aan haar besluit, en de bezwaren ongegrond verklaart, kan daartegen binnen zes weken beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Gedeputeerde staten moeten binnen acht weken een besluit nemen. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. Hiermee kan online een stemadvies voor de Kamerverkiezingen van 22 november worden opgevraagd. Werkt de gemeente mee, dan wordt de aanvraag ter inzage gelegd.