Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van 6.

Gemeenschap Van Goederen De uitoefening van het stemrecht wordt geschorst voor aandelen waarop de opgevraagde en eisbare stortingen niet gedaan zijn. De statuten kunnen de formaliteiten om tot de stemming toegelaten te worden bepalen. Dit uittreksel moet binnen 15 dagen na de dagtekening van de definitieve akte neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Meestal is er één zaakvoerder; soms zijn er echter meer. Ook een andere vennootschap rechtspersoon kan deelnemen aan de oprichting van een vennootschap en of er vennoot van worden.

Indien de wijziging betrekking heeft op het doel van de vennootschap dan moeten bijkomende voorwaarden in acht worden genomen nl. De rechterlijke beslissingen inzake een overdracht moeten neergelegd en bekendgemaakt worden. De oprichting van een bvba kan enige tijd in beslag nemen. Deze worden best nauwkeurig en voldoende ruim omschreven aangezien de vennootschap geen handelingen buiten haar doel mag stellen. Bij kapitaalsverhoging is de zaakvoerder hoofdelijk gehouden voor het volle gedeelte van het kapitaal waarvoor niet op geldige wijze is ingeschreven en voor het eventueel verschil tussen het minimumkapitaal en het maatschappelijk kapitaal.

Dit plan bevat een raming van de omzet, de mogelijke winsten, het noodzakelijke kapitaal enz. Ik heb altijd goed met hem kunnen praten maar nu is er geen communicatie meer mogelijk. Een wijziging is slechts mogelijk mits naleving van bepaalde voorwaarden. De bedrijfsrevisor en de oprichters maken hierover een verslag. Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar is aangewezen.