Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
We maken een onderscheid tussen gemeenschappelijke en eigen schulden.

Schulden Regelen We maken een onderscheid tussen gemeenschappelijke en eigen schulden. Dans ces conditions exceptionnelles, il apparaît compréhensible que l'on puisse, en cas de besoin avéré, solliciter des informations de nature purement patrimoniale à un tiers soumis au secret professionnel. Bovendien behoort de bevoegdheid inzake collectieve schuldenregeling niet tot de kerntaken van de arbeidsgerechten, terwijl de beslagrechters die materie veelal beter beheersen. De kostprijs van die beslagen, die voor het overgrote deel bestaat uit rechten die aan de overheid moeten worden betaald, werd te hoog. Elke echtgenoot staat alleen in voor zijn goederen, inkomsten en schulden. Daar moesten de advocaten hun cliënten ook aangeven en de overheid in voorkomend geval informeren over wat de cliënt hen meedeelde. Het eerste punt van discussie betreft het feit dat de bevoegdheid voor de regeling van de collectieve schuldenregeling van de beslagrechter naar de arbeidsrechtbank wordt overgeheveld.

Ze brengen wijzigingen aan in de collectieve schuldenregeling. Selon moi, la requête contradictoire s'impose pour certains contentieux mais généraliser cette procédure n'est pas indiqué. Ik besef ook dat de collectieve schuldenregeling de burgerlijke griffie in sommige steden sterk belast. Het burgerlijk huwelijk gaat het kerkelijk huwelijk vooraf. De schuldenregeling en het probleem van het leefgeld zullen door mevrouw De Roeck worden behandeld.

Het hevelt de geschillen die momenteel in het kader van collectieve schuldenregelingen nog tot de bevoegdheid van de beslagrechter behoren, over naar de arbeidsrechtbank. Deze regeling kan worden beschouwd als een DDR-formule. Ik zou nog begrip kunnen opbrengen voor deze maatregel mocht de regering dit voorstellen om in het kader van de collectieve schuldenregeling de kosten te beperken. Deze ontwerpen krijgen dan ook de volledige steun van de SP. Die beslissing is een belangrijke ontwikkeling, omdat ze bevestigt dat er een internationale consensus bestaat om de schulden van de arme landen niet langer te verminderen maar kwijt te schelden. Telles sont les précisions que je souhaitais apporter concernant ce que j'appellerais la « tuyauterie ». De collectieve schuldenregeling werd destijds ingevoerd omdat er terecht veel kritiek bestond op opeenvolgende beslagen.

Voor de sociale gevallen kunnen de gepensioneerde werknemers vragen om af te zien van de volledige of gedeeltelijke terugvordering van de schulden inzake pensioenen. Ook vraag ik me af hoe de overdracht van de dossiers in de praktijk zal verlopen. Dat is onder meer het geval voor de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen. Het door de Kamer overgezonden wetsontwerp werd ongewijzigd goedgekeurd met acht tegen drie stemmen. Personnellement, je me sens très concernée par les critiques des ordres des avocats et ils sont tous opposés à cette disposition. Notamment l'article 744 du Code judiciaire prévoit que « les conclusions mentionnent le domicile de la partie.