Schuldeisers

Hoe je ze te vriend Ún buiten de deur houdt!

schulden
Wie de rechten geniet, is schuldeiser, wie de plichten draagt is schuldenaar.

Verjaring Schulden Op alle vorderingen die op 1 januari 2009 nog niet verjaard zijn op basis van de vijfjarige verjaringstermijn. De heer Brotcorne stelt voor een stap verder te gaan en een tijdslimiet op te leggen. Het dwingend karakter van de rechten afgeleid uit de verjaringsregels. Een belangrijke bijzondere regel in dit verband is art. Tijd die voor de verjaring vereist is en vertrekpunt. Vandaar kan de minister de tekst, na amendering, volledig aanvaarden. Wie de rechten geniet, is schuldeiser, wie de plichten draagt is schuldenaar.

Ook de gevallen van schorsing zijn bekritiseerbaar. De wettige rechten en belangen van gehandicapten worden beschermd door de wet. Een voorbeeld daarvan vinden we in het eigendomsrecht. Deze werkwijze zou de arbeidsrechtbanken in eerste instantie aanzienlijk ontlasten. Het eigendomsrecht zelf, en de keerzijde ervan, nl. Deze termijnen worden nu teruggebracht naar 3 jaar en dit vanaf 1 januari 2009.

Vanaf het tweede kalenderjaar dat volgt op de scheiding, vervalt de mogelijkheid van een invordering op de inkomsten van de andere echtgenoot. Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van het verslag. De werknemer moet zijn keuze om geen inhaalrust op te nemen meedelen nog vˇˇr de betaalperiode, gedurende dewelke de prestaties werden verricht, verlopen is. Deze mogelijkheid is beperkt tot 65 uren per kalenderjaar. De werknemer kan kiezen tussen het al dan niet inhalen van de overuren gepresteerd in het kader van een buitengewone vermeerdering van werk of ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid. De nieuwe termijn is in beginsel dezelfde als de oude.

In sommige gevallen is het onderscheid zeer duidelijk, zo b. De laatste dag van van een termijn eindigt om 24 uur. De grens tussen de situaties is niet altijd duidelijk. De vertegenwoordiger van de minister van FinanciŰn merkt op dat de amendementen volledig tegemoetkomen aan de technische bezwaren die de administratie ten aanzien van het wetsvoorstel had geformuleerd.