Schuldeisers

Hoe je ze te vriend én buiten de deur houdt!

schulden
Zij mogen de afkoop ervan vragen met een aangetekende brief aan de zaakvoerder.

Gemeenschap Van Goederen Het is bijgevolg mogelijk eigenaar te worden van aandelen zonder de eraan verbonden rechten te kunnen uitoefenen. Ieder jaar moet er ten minste één algemene vergadering gehouden worden. De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Daarom zou ik in de toekomst kiezen voor euthanasie. Jo Viaene is algemeen directeur van Optima Financial Planners.

Elke echtgenoot staat alleen in voor zijn goederen, inkomsten en schulden. Deze laatste bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel. Zij mag echter geen essentiële elementen van de vennootschap wijzigen. De algemene vergadering beslist hierover volgens de regels voor een statutenwijziging. De statuten kunnen de tussenkomst van bijzondere of meerdere zaakvoerders opleggen. Vooral voor mijn moeder was de opname in een rusthuis moeilijk.

De vennootschap mag alleen mits naleving van bijzondere voorwaarden en op grond van een besluit van de algemene vergadering door inkoop of ruiling eigen aandelen verwerven. De volgende leden vernummeren rekening houdend met die toevoeging. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien ze buiten het doel van de vennootschap vallen. Dat gaf in de praktijk soms aanleiding tot schrijnende gevallen. Het is van ontzettend groot belang dat in de thuiszorg voor een dementerende iemand alle afspraken schriftelijk worden vastgelegd.